Акредитација

Slider

Квалитет

Трансплантација на матични клетки е многу деликатна и ризична операција која се одвива во специјализирани центри. Доколку матичните клетки не се правилно зачувани, животот на пациентот може да биде загрозен. Затоа постојат инернационални потврди кои гарантираат дека матичните клетки се правилно зачувани во стерилни услови.

Euromedics Swiss AG во процесот на замрзнување овозможува употребливост на матичните клетки во случај на трансплантација. Високите стандарди на квалитет и биолошка сигурност која се гарантира во нашите лаборатории соодејствува со процедурите за зачувување како што е пропишано според протоколите.

Slider

Акредитација

Американска Асоцијација на Банки за Крв

AABB е професионално тело стационирано во САД и организација за стандарди создадена во 1947 година од страна на Американската Асоцијација на Банки за Крв. AABB’s Програмата за Акредитација се стреми да го подобри квалитетот и сигурноста на собирањето, обработката, тестирањето, дистрибуцијата и администрирањето на крвта и крвните продукти. Програмот за Акредитација го овозможува квалитетот и оперативните системи во самите објекти.
Ние сме во процес на добивање на оваа важна акредитација која ќе го подобри нашиот квалитет.

Се однесува на:
Романија

Светска Здравствена Организација Пракса на Добро Производство

Пракса на добро производство(GMP) е производство и тестирање кое обезбедува квалитет на производот. Праксата на Добро Производство(GMP) е дел од сигурноста на квалитетот која гарантира дека производите се произведени и контролирани од квалитетни стандарди во согласност со нивната употреба и како што се бара во процесот на продажба. Во Euromedics Swiss, оваа акредитација е додадена во процесите поврзани со ткивото од папочната врвка.

Се однесува на:
Германија
Романија

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 определува барања за квалитетен менаџмент систем во услови кога на организацијата и е потребно да ја демонстрира сопствената способност да обезбеди продукт кој одговара на потребите на потрошувачот и се стреми да ги задоволи барањата на потрошувачот преку ефективна примена на системот, вклучително и процесот на постојано подобрување на системот и безбедноста на клиентот, како и важечките закони и регулаторните барања.

Се однесува на:
Германија
Романија